Košík  0 ks / 0.00 €
aj v článkoch

KLENOTY 79, s.r.o., Nám. sv. Egídia 102, 058 01  Poprad

Informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z.

V súlade s ustanoveniami §10a ods. 1 písmeno k) zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písmeno t) zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov týmto firma KLENOTY 79, s.r.o., informuje spotrebiteľov, že majú v prípadoch a za podmienok určených v príslušných ustanoveniach zákona č. 391/2015 Z.z. možnosť obrátiť sa na subjekty alternatívneho riešenia sporov s cieľom zmierlivého vyriešenia sporu medzi firmou KLENOTY 79, s.r.o. a spotrebiteľom vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzavretej medzi nimi alebo vyplývajúceho z inej situácie, keď sa spotrebiteľ domnieva, že firma KLENOTY 79, s.r.o. porušila jeho práva spotrebiteľa.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb. Úrad pre reguláciu komunikácií a poštových služieb a pre ostatné spory týkajúce sa poskytovania tovarov a/alebo služieb firmou KLENOTY 79, s.r.o., Slovenská obchodná inšpekcia. Ďalšími subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú v rozsahu zápisu do zoznamu subjetkov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR oprávnené právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak sa obrátil na firmu KLENOTY 79, s.r.o.so žiadosťou o nápravu z dôvodu nespokojnosti  so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo z dôvodu, že sa domnieva, že firma KLENOTY 79, s.r.o. porušila jeho práva, pričom firma KLENOTY 79, s.r.o. na túto jeho žiadosť odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Spotrebiteľ je oprávený využiť v prípadoch sporov týkajúcich sa zmlúv uzavretých na diaľku a zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov firmy Klenoty 79, s.r.o.

na podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu tiež európsku platformu riešenia sporov on-line na webovej adrese www.ec.europa.eu/consumers.