Košík  0 ks / 0.00 €
aj v článkoch

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonm č. 108/2000 Zb. – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník. Popisujú obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci, odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami a s používaním informácií o sebe a o uskutočňovaných nákupoch.

Predávajúci

(výrobca tovaru, predajca tovaru a prevádzkovateľ internetového obchodu na www.klenoty79.sk)
KLENOTY 79, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 102, 058 01 Poprad, SR,
tel. +421 52 7721167, +421 940 656579
e-mail: info@klenoty79.sk

IBAN: SK65 7500 0000 0040 1919 0578
č. účtu 4019190578/7500 ČSOB
(ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky)

IČO: 47530421
DIČ: 2023933186
IČ DPH: SK2023933186
Zapísaná v OR Okr. Súdu Prešov vložka č. 29361/P, oddiel Sro
(ďalej len predávajúci)

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá potvrdením objednávky vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou KLENOTY 79, s.r.o. (ďalej len kupujúci).

Stornovanie objednávky/odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky bez udania dôvodu až do doby, kedy nepríde k záväznému potvrdeniu objednávky / vzniku kúpnej zmluvy.

Po záväznom potvrdení môže kupujúci stornovať objednávku iba v prípade, ak predávajúci nedodrží stanovené podmienky.

Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky, v prípade ak sú zle vyplnené údaje kupujúceho v objednávke, napr. zle uvedená e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa...

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky aj v prípade ak sa objednaný tovar už nevyrába, alebo sa zmenili jeho vlastnosti tak, že to výrazne mení uvedenú priemernú cenu na internetovom obchode. V týchto prípadoch sa komunikáciou s kupujúcim určí nový postup objednania. V prípade ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú na novom postupe a kupujúci už zaplatil za tovar, predávajúci sa zaväzuje zaplatenú sumu kupujúcemu vrátiť do 15 kalendárnych dní.

V zmysle ustanovení § 12 zbierky zákonov č. 108/2000, Občianskeho zákonníka, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy, ak je predmetom zmluvy tovar, ktorý nebol vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy elektronickou formou na e-mailovú adresu predávajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum objednania a číslo účtu kupujúceho. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť /nie na dobierku/ na adresu predávajúceho s originál obalom, originál faktúrou a vypísaným Reklamačným listom, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu plne hradí kupujúci. Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 

Dodacie a platobné podmienky

Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci.
Predávajúci vystaví k tovaru daňový doklad – faktúru. Zo sumy bude odpočítaná záloha zaplatená kupujúcim.
Pri objednaní je možné zvoliť tieto kombinácie dodania a platby za tovar:

Slovenská pošta – 3,70 Eur - dobierka.
Úhrada sumy za tovar (prípadne aj poštovné) pri prevzatí tovaru.

Slovenská pošta – 2,65 Eur - úhrada za tovar prevodom na účet predávajúceho.
Tovar bude odoslaný poštou po pripísaní sumy na účet predávajúceho.

Kuriér - 4,80 Eur - úhrada sumy za tovar (prípadne aj poštovné) pri prevzatí tovaru.
Kuriérovi je možné platiť hotovosti alebo platobnou kartou.

Osobné prevzatie – úhrada za tovar hotovosťou alebo platobnou kartou, pri prevzatí tovaru.
Poštovné 0,- Eur.
Kupujúcemu bude doručená správa o termíne prevzatia tovaru.
Pri zvolení osobného prevzatia si kupujúci prevezme tovar v sídle spoločnosti v Poprade.

Pri objednávke nad 149,- Eur je dopravné, balné, poistenie ZDARMA.

Predávajúci si vyhradzuje zmenu druhu platby a to z dobierky na prevod na účet, ak zákazník v predchádzajúcich obdobiach neprevzal tovar alebo stornoval objednávku po jej odoslaní. Predávajúci je povinný o tom e-mailom informovať zákazníka. Zákazník má právo po takejto zmene stornovať bezodplatne objednávku.

 

Objednávka tovaru podľa špecifických požiadaviek kupujúceho

Výroba tovaru podľa špecifických požiadaviek je možná ak sa pri zobrazení konkrétneho tovaru zobrazí aj okno, ktoré na túto možnosť upozorňuje.

Požiadavky na výrobu tovaru podľa špecifických požiadaviek kupujúceho treba zapísať do okna. Potrebné je udať počet, veľkosť, farbu a i.

Za záväzné potvrdenie objednávky tovaru podľa špecifických požiadaviek kupujúceho /ide napríklad o výrobu obrúčok/ sa považuje písomné potvrdenie /na e-mail predávajúceho/ cenovej ponuky s presnou cenou šperku a dodacími podmienkami, vypracovanú predávajúcim na základe odoslaných požiadaviek kupujúceho a zároveň zaplatením, na účet predávajúceho, preddavkovej faktúry, čo je 50% z konečnej ceny tovaru (sumy faktúry).

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaplatením preddavkovej faktúry zo strany kupujúceho na číslo účtu: 4019190578/7500 ČSOB. Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

Na účel záväzného potvrdenia objednávky odošle predávajúci e-mail, v ktorom je uvedená presná cena objednaného tovaru, náklady na doručenie a potvrdenie termínu jeho vzhotovenia a dodania, na základe zvolených požiadaviek v odoslanej objednávke kupujúcim. Odpoveď prijatia objednávky zo systému sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Výroba objednaného tovaru sa spustí po zaplatení zálohy. Predávajúci oznámi kupujúcemu obdržanie zálohy /zaplatená preddavková faktúra/ a spustenie výroby tovaru, plánované zrealizovanie a dodanie tovaru elektronickou formou na e-mailovú adresu kupujúceho.

Tovar zhotovovaný podľa osobitných požiadaviek kupujúceho

Pokiaľ sa kupujúci s pedávajúcim nedohodnú inak, odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 12, bod 5, písmeno c, zbierky zákonov č.108/2000, Občianskeho zákonníka, v ktorom sa uvádza, že ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jediného spotrebiteľa.

Predávajúcemu vzniká nárok na storno poplatok, ktorý zahŕňa okrem zaplatenej zálohy aj výrobné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu do doby zrušenia zmluvy, ak presahujú zaplatenú zálohu kupujúcim.

Kupujúci je povinný: oznámiť odstúpenie od zmluvy elektronickou formou na e-mailovú adresu predávajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum objednania a číslo účtu kupujúceho.
Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, plne hradí kupujúci.

V prípade ak kupujúci už zaplatil za tovar jeho určitú časť, alebo celú hodnotu objednávky, ktorá presahuje storno poplatok, predávajúci sa zaväzuje zaplatenú sumu kupujúcemu vrátiť do 15 kalendárnych dní.

Reklamačný poriadok a záruka

Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru, jeho vyrobenie podľa špecifikácií v objednávke a dodanie tovaru bez chýb kupujúcemu. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote 24 mesiacov.
V prípade, že sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru – reklamovať ho. Predávajúci je povinný ihneď po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci s kupujúcim na dlhšej dobe.

Oznámenie reklamácie predávajúcemu

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou na Reklamačnom liste. Kupujúci bezodkladne po zistení chyby pošle tovar v originál obale s originál faktúrou a vypísaným Reklamačným listom na adresu sídla KLENOTY 79, s.r.o. (nie na dobierku).

Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Na tovar platí záručná doba 2 roky (24 mesiacov). Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Ak ide o chybu, ktorá sa vyskytne bezprostredne po kúpe tovaru, treba o nej bezodkladne informovať predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škodu vzniknutú v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

Riešenie reklamácie

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkčnosť a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky. V prípade neodstrániteľných chýb, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia, sa môže kupujúci a predávajúci dohodnúť na vybavení reklamácie poskytnutím zľavy. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade so Zákonom o Ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Zmeny obchodných podmienok

Zmeny obchodných podmienok musia byť oznámené na webovom sídle predávajúceho najneskôr 30 dní pred začiatkom platnosti nových podmienok. Ak kupujúci nesúhlasí so zmenami, môže od zmluvných podmienok odstúpiť, čím zaniká jeho právo na vrátenie tovaru a reklamáciu tovaru. Kupujúci oznamuje odstúpenie od obchodných podmienok mailom na kontaktnú adresu predávajúceho.

Novinky
Novinky
Poštovné
Pri nákupe nad 149,- Eur poštovné ZDARMA
Krabičky
Vyberte si k šperku z našich papierových alebo semišových krabičiek, alebo čistiacu handričku za cenu 0,60 Eur.