Košík  0 ks / 0.00 €
aj v článkoch

Pravidlá ochrany osobných údajov
KLENOTY 79, s. r. o.

1.Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov (ďalej len: „OÚ“) podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) súKLENOTY 79, s. r. o., IČO 47530421, so sídlom Námestie sv. Egídia 102/3003, 058 01 Poprad (ďalej len: “prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  Adresa:   Námestie sv. Egídia 102/3003, 058 01 Poprad
  Email:     info@klenoty79.sk
  Tel.:        +421 52 7721167
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na určitý identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, identifikátor siete alebo jeden alebo viac špecifických fyzických, fyziologických, genetických, psychologických, sociálnej identity tejto osoby.
 • Prevádzkovateľ nemenoval povereného pracovníka pre ochranu OÚ podľa čl. 37 GDPR, nakoľko rozsah a povaha spracovávaných osobných údajov si to nevyžaduje.

2.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva OÚposkytnutézákazníkom alebo OÚ, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky zákazníka.
 • Prevádzkovateľ spracováva OÚ zákazníka nevyhnutné pre plnenie objednávky.
 • Zákazník nie je povinný poskytnúť OÚ prevádzkovateľovi. Poskytnutie OÚ je však nevyhnutnou podmienkou pre uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia OÚzákazníkom nie je možné uzatvoriť zmluvu alebo ju splniť zo strany prevádzkovateľa.
 • Na skvalitnenie starostlivosti o klientov sú na internetových stránkach prevádzkovateľa používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača klienta pri jeho komunikácii s prevádzkovateľom prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa a k následnému využitiu niektorých funkcií týchto internetových stránok.
 • Cookies sú ukladané ku klientovi prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu klienta s tým, že ukladanie cookies môže klient kedykoľvek odmietnuť, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Určité služby prevádzkovateľa však môžu vyžadovať ukladanie určitých iných typov cookies a v prípade odmietnutia ich ukladania nebude klient môcť takéto služby využívať.

3.Právne dôvody spracovania OÚ

 • Prevádzkovateľ spracováva OÚ zákazníkov na základe plnenia zmluvy, uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a na základe plnenia právnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
 • Prevádzkovateľ nespracováva OÚ za účelom marketingu ani zasielania obchodných oznámení podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ani pomocou automatického individuálneho rozhodovania v zmysle čl. 22 GDPR.

4.Doba uchovávania OÚ

 • Doba spracovania OÚ zákazníkov vyplýva najmä z Občianskeho zákonníka.
 • Po uplynutí doby spracovania OÚ prevádzkovateľ údaje zmaže.
 • Zákazník má právo požadovať od prevádzkovateľavymazanie svojich OÚ podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.Prevádzkovateľ realizuje vymazanie OÚ len pokiaľ to nie je v rozpore s inými platnými právnymi predpismi. Ak je v požiadavka na vymazanie OÚ rozpore s platnými právnymi predpismi, prevádzkovateľ to oznámi dotknutej osobe a požiadavku nerealizuje.
 • Prevádzkovateľ môže na vymazanie OÚ dotknutých osôb použiť pseudonimizáciu.

5.Sprostredkovatelia

 • Sprostredkovateľmi spracovania OÚ sú subdodávateliaprevádzkovateľa, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ, alebo ktorí prevádzkovateľovi poskytujú získané OÚ.
 • Sprostredkovateliazabezpečujúnajmä mail hosting, www a e-shop hosting, reklamnéslužby, účtovníctvo, doručovateľské a poštovéslužby.
 • Pri poskytovaní OÚ sprostredkovateľom a sprostredkovateľmi ide aj o cezhraničný prenos OÚ do/z krajín EÚ, alebo do/z krajín mimo EÚ, avšak zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

6.Práva zákazníkov

 • Zákazník má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jehoOÚ podľa čl. 15 GDPR, opravu jeho OÚ podľa čl. 16 GDPR, obmedzenie spracovania jeho OÚ podľa čl. 18 GDPR,vymazanie jeho OÚ podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.
 • Zákazník má právovzniesť námietku voči spracovaniu OÚ podľa čl. 21 GDPR,podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu OÚ, a právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

7.Zásady ochrany OÚ

 • Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti OÚ.
 • Prevádzkovateľ získava a spracúva OÚ výlučne v súlade s právnymi dôvodmi spracovania OÚ.
 • Prístup k OÚ majú iba oprávnené osoby prevádzkovateľa a poskytovateľov (subdodávateľov).
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť zavedené postupy ochrany OÚ. Ak sa zmeny týkajú ochrany OÚ zákazníkov, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zverejní na svojej webovej stránke novú verziu informácií o ochrane OÚ.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Novinky
Novinky
Poštovné
Pri nákupe nad 149,- Eur poštovné ZDARMA
Krabičky
Vyberte si k šperku z našich papierových alebo semišových krabičiek, alebo čistiacu handričku za cenu 0,60 Eur.